Regulamin sklepu

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem serwisu internetowego https://mentalbooks.co.uk, prowadzonego przez Mental Books Ltd. z siedzibą w Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west SO181AQ Southampton.
  • Wszelka sprzedaż w serwisu internetowym https://mentalbooks.co.uk odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed korzystaniem z serwisu internetowego. Przed złożeniem zamówienia zostaniesz poproszony o zaakceptowanie niniejszego regulaminu, w razie, gdy go nie akceptujesz, nie będziesz mógł dokonać zakupu produktów.
  • Zalecamy wydrukowanie niniejszego regulaminu lub zapisanie go na dysku twardym.
  • W ramach serwisu internetowego przetwarzamy dane osobowe. Wszelkie zasady i warunki przetwarzania przez nas danych osobowych zostały określone w polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
  • W ramach serwisu internetowego wykorzystujemy pliki cookies. Wszelkie zasady i warunki korzystania przez nas z plików cookies zostały określone w polityce cookies. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
 2. Definicje
  • Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
   • Regulamin – niniejszy regulamin;
   • Serwis – serwis internetowy https://mentalbooks.co.uk;
   • Sprzedawca – Mental Books Ltd. z siedzibą w Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west SO181AQ Southampton;
   • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   • Klient– Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z Serwisu;
   • Produkt– prezentowane w Serwisie nowe i używane książki, audiobooki, ebooki, płyty CD, płyty DVD i inne.
 1. Dane kontaktowe
  • Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
   • telefon: 07908905982,
   • pocztę elektroniczną: info@mentalbooks.co.uk bądź
   • pocztę: Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west SO181AQ
 1. Zastrzeżenia
  • Klient zobowiązany jest do:
   • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • niedostarczania i nieprzekazywania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy prawa;
   • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, w tym w sposób nieuciążliwy dla Sprzedawcy i innych Klientów.
  • Niniejszy regulamin nie ma wpływu na prawa przysługujące Konsumentowi.
  • Sprzedaż Produktów odbywa się w języku polskim.
  • Regulamin podlega prawu angielskiemu.
 1. Dostępność usług
  • Produkty oferowane w Serwisie są dostępne w celu doręczenia na terenie UE, UK, USA i Kanady.
 1. Ograniczenia wiekowe
  • Składając zamówienie w Serwisie Klient gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat i jest uprawniony do zawierania umów.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży
  • Każde zamówienie podlega naszej akceptacji. Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania przez nas zamówienia zawierającą szczegóły zamówienia tj. numer zamówienia, informację o Produkcie, cenie, koszcie dostawy, danych do doręczenia Produktu. Ta wiadomość nie oznacza, że zaakceptowaliśmy zamówienie, lecz jest to dla nas oferta do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
  • Po złożeniu zamówienia należy niezwłocznie dokonać zapłaty za Produkt. Nie dostarczymy Produktu bez otrzymania płatności za Produkt w całości.
  • W momencie wysłania Produktu z magazynu, wyślemy wiadomość elektroniczną z informacją potwierdzającą wysyłkę Produktu na dane podane do doręczenia Produktu.
  • Umowa sprzedaży zostaje zawarta wraz z wysłaniem wiadomości elektronicznej potwierdzającej wysyłkę Produktu.
 1. Dostępność Produktu
  • Wszystkie zamówienia podlegają sprawdzeniu dostępności Produktów.
  • W razie stwierdzenie, że nie możemy doręczyć Produktu, poinformujemy o tym fakcie przy pomocy wiadomości elektronicznej.
  • Jeśli zapłaciłeś za Produkt dokonamy niezwłocznego zwrotu należności w pełnej wysokości. W razie, gdy zamówienie obejmuje kilka Produktów, dokonamy zwrotu równowartości za niedostępny Produkt, zaś pozostałe elementy zamówienia podlegać będą realizacji, poprzez doręczenie Produktów.
 1. Ryzyko utraty i tytuł własności
  • Zamówione Produkty przechodzą na Klienta ryzyko utraty wraz z odebraniem Produktu.
  • Tytuł własności do Produktu przechodzi na Klienta, gdy otrzymamy pełną płatność za Produkt.
 1. Dostawa
  • Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:
   • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
   • za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • Koszty dostawy wskazane są w Serwisie w momencie składania zamówienia.
  • Sprzedawca w opisie Produktu informuje o liczbie dni potrzebnych do dostawy Produktu.

 

 1. Cena i płatność
  • Ceny Produktów określone są w GBP i PLN. Ceny zawierają podatek VAT. Jeśli stawka podatku VAT ulegnie zmianie między datą zamówienia, a datą dostawy Produktu, skorygujemy kwotę podatku VAT, chyba, że zapłata nastąpiła w całości przed wejściem w życie zmiany stawki podatku VAT.
  • Ceny w Serwisie nie obejmują kosztów dostawy, zostaną one doliczone przy podsumowaniu zamówienia.
  • Klient może dokonać płatności za Produkt przy pomocy płatności elektronicznej – realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  • Informujemy, że ceny Produktów mogą ulec zmianie, jednakże zmiany nie będą dotyczyć złożonego już zamówienia.
 1. Odstąpienie od umowy
  • Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Produktu. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik Regulaminu bądź samodzielnie sformułować takie oświadczenie.
  • Oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy należy przesłać do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej: info@mentalbooks.co.uk bądź na adres pocztowy: Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west SO181AQ
  • Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:
   • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy
  • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  • Konsument w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwrot Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west SO181AQ
  • Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
  • Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
  • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 1. Klauzula salwatoryjna
  • W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 1. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
  • Możesz złożyć reklamację na działanie Serwisu, zakupionego Produktu lub w innej kwestii. Reklamację należy przesłać do nas np. poprzez pocztę elektroniczną: info@mentalbooks.co.uk. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie. Dokładamy wszelkich starań aby rozwiązać problem na drodze polubownej.
  • Jeśli kupiłeś Produkt i nadal nie jesteś zadowolony z rozwiązania przesłanego przez nas, możesz skontaktować się certyfikowanym biurem pozasądowego rozwiązywania sporów, w celu pozasądowego rozwiązania sporu:
   • Dispute Resolution Ombudsman – www.ombudsman-services.org;
   • Retail ADR – https://www.retailadr.org.uk.
  • Jeśli spór nie zostanie rozwiązany, możesz skorzystać z platform internetwego rozwiązywania sporów (ODR), za pośrednictwem strony internetowej: http://ec.europa.eu/odr. Skorzystanie z platformy ODR jest bezpłatne.
 1. Zamiany Regulaminu
  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w Serwisie. Jednakże każda sprzedaż będzie regulowana przez Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia zamówienia.
  • Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce w dniu: 21.02.2020 r.
 1. Formularz odstąpienia od umowy
  • Prezentujemy formularz do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

Mental Books Ltd.

Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west

SO181AQ Southampton

                                                                                                                                     _____________________

                                                                                                                                     Imię i nazwisko Konsumenta

                                                                                                                                     _____________________

                                                                                                                                     Adres Konsumenta

Ja niżej podpisany _____________________ niniejszym oświadczam, że korzystam z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w dniu ____________ roku,

o numerze zamówienia ______________________, obejmującego następujące Produkty:

________________________

________________________,

________________________,

________________________,

które otrzymałam/em w dniu ____________ roku.

                                                                                                                                         _____________________

                                                                                                                                         Data i podpis