Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejsza polityka prywatności (“Polityka prywatności”) określa w jaki sposób traktujemy dane osobowe oraz do czego je wykorzystujemy, w związku prowadzeniem serwisu internetowego https://co.uk (“Serwis”).
  • Administratorem Serwisu jest Mental Books Ltd. z siedzibą w Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west SO181AQ
  • Zalecamy wydrukowanie Polityki prywatności lub zapisanie jej na dysku twardym.
  • Informujemy, że dokładamy szczególnych starań w celu ochrony danych osobowych, z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  • Komunikacja w zakresie określonym w Polityce prywatności odbywa się w języku polskim.
  • Polityka prywatności podlega prawu angielskiemu.

 

 1. Administrator danych
  • Administratorem danych osobowych jest Mental Books Ltd. z siedzibą w Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west SO181AQ
  • Możesz skontaktować się z nami poprzez:
   • telefon: 07908905982,
   • pocztę elektroniczną: books@mentalbooks.pl bądź
   • pocztę: Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west SO181AQ

 

 1. Dane osobowe
  • Informujemy, że dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do osoby, której dotyczą lub osoby możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio.
  • Informujemy, że podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.
  • Gromadzimy dane osobowe w poniższej wskazanych przypadkach, gdy:
   • składasz zamówienie w Serwisie, w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail;
   • zakładasz konto w Serwisie, w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail;
   • kontaktujesz się z nami, w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
   • zapisujesz się na newsletter, w następującym zakresie: adres e-mail.
  • Informujemy, że przechowujemy dane osobowe tak długo jak jest to niezbędne dla celów dla których dane osobowe zostały zgromadzone.
  • Gdy dane osobowe nie będą już nam potrzebne dla realizacji celów dla których je gromadziliśmy, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych
  • Przetwarzamy dane osobowe w celu:
   • realizacji zamówienia w Serwisu;
   • prowadzenia konta w Serwisie;
   • podjęcia działań związanych ze świadczeniem usług wymagających podania danych kontaktowanie się;
   • wysyłania newslettera;
   • rozpatrywania reklamacji oraz odpowiedzi na postawione zapytania;
   • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami.
  • Przetwarzamy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji ww. celów wskazanych usług. Po tym okresie nastąpi zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
  • Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych może zostać zakończone wcześniej, w razie zwrócenia się do nas o usunięcie danych osobowych lub wycofana zostanie zgoda na przewarzanie danych osobowych.

 

 1. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
  • Osoba, której dane osobowe dotyczą może skorzystać z następujących uprawnień:
   • prawo dostępu do danych osobowych: może uzyskać od administrator danych informacje na temat czy twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to masz praw do dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o przysługujących prawach, w tym o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również uzyskania kopii danych osobowych;
   • prawo do sprostowania danych osobowych: jeśli dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
   • prawo do usunięcia danych osobowych: masz prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
   • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią;
   • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych: masz prawo do otrzymania danych osobowych od administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych, jeśli to jest technicznie możliwe możesz żądać od administratora danych przesłania danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi;
   • prawo do cofnięcia zgody: w dowolnym czasie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
   • W celu wykonania któregokolwiek ze wskazanego powyżej uprawnienia należy skontaktować się z administratorem danych poprzez: pocztę elektroniczną: books@mentalbooks.pl bądź pocztę: Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west SO181AQ
   • Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z uprawnienia do złożenia skargi do organy nadzoru. Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa lub udzielone odpowiedzi w zakresie przetwarzania danych osobowych nie są zadawalające, możesz złożyć skargę do International Commissioner’s Office (ICO). Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć na stronie internetowej ICO pod adresem https://ico.org.uk/concerns/ bądź dzwoniąc pod numer telefonu 0303 123 1113.

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych
  • Przekazujemy dane osobowe, następującym kategoriom odbiorców:
   • organom ścigania, ICO, jeśli się do nas zwrócą o udostępnienie danych osobowych;
   • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu i realizacji zamówienia.

 

 1. Przekazanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • W celu realizacji celów dla których przetwarzane są dane osobowe, mogę być one przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (”EOG”).
  • Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG odbywa się na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.
  • Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki przy przekazaniu danych osobowych poza obszar OEG, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, poufności taki czynnościom.
  • W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadki, gdyby Wielka Brytania nie była już częścią obszaru EOG, odniesienia wskazane powyżej, oznaczają EOG i Wielką Brytanię.

 

 1. Zmiany Polityki prywatności
  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w Serwisie.
  • Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności miała miejsce w dniu: 21.02.2020 r.